Paskelbti NAUJI KVIETIMAI teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kuriais siekiama mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį

Zarasų miesto vietos veiklos grupė skelbia trečiąjį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Laukiame projektinių pasiūlymų, kurie būtų skirti Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 2 tikslo “Mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį“ uždavinių įgyvendinimui. Vienas vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti teikiamas tik pagal vieną iš pasirinktų veiksmų 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 arba 2.2.2. (galioja nuo 2018-10-10 iki 2018-11-11).

1. Vietos plėtros strategijos pavadinimas Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.
2. Vietos plėtros strategijos teritorija Zarasų miestas
3. Vietos plėtros strategijos tikslas 2. Tikslas: Mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį.
4. Vietos plėtros strategijos uždavinys, veiksmas (-ai), kuriam įgyvendinti skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros pasiūlymus (toliau – Kvietimas) 2.1. Uždavinys: Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste

2.1.1. veiksmas. Teikti socialines paslaugas (aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens (šeimos) namuose ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems Zarasų miesto gyventojams.

2.1.2. veiksmas. Teikti informavimo paslaugas tikslinės grupės atstovams apie socialines ir kitas viešąsias paslaugas.

2.2. Uždavinys: Vykdyti socialinės atskirties mažinimą skatinant socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą

2.2.1. veiksmas. Teikti sociokultūrines paslaugas tikslinės grupės atstovams pasitelkiant savanorius

2.2.2. veiksmas. Interaktyvių kūrybinių veiklų organizavimas pasitelkiant Zarasų viešąją infrastruktūrą, naujai atsirasiančias erdves.

Vienas projektas teikiamas tik vienam veiksmui.

5. Vietos plėtros strategijos planuojami rezultatai (tikslo, uždavinio, veiksmo, kuriam įgyvendinti skelbiamas kvietimas) Tikslo pasiekimo išmatavimui nustatomi rodikliai:

Efekto rodiklis: Teigiamas soc. atskirties ir skurdo situacijos vertinimas, proc.: 2015 m. – 16, siektina reikšmė 2022 m. – 30;

Rezultato rodikliai:

·      Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc., t.y. iki 2022 m. pabaigos 10 proc. veiklose dalyvavusių asmenų įsitrauks į savanorystę;

·      Asmenys Zarasų mieste gaunantys socialines ir kitas paslaugas skirtas soc. atskirties mažinimui: 2014 m. – 1274[1], siektina reikšmė 2022 m. – 1644.

Tikslui įgyvendinti priskiriami šie uždaviniai:

2.1. Uždavinys: Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste

Projektai prisidės prie uždavinio produkto rodiklių pasiekimo:

ü projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 10;

ü BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 100.

2.2. Uždavinys: Vykdyti socialinės atskirties mažinimą skatinant socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą

Projektai prisidės prie uždavinio produkto rodiklių pasiekimo:

ü projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 14;

ü BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 220.

6. Kvietimui numatytas finansavimas 2.1.1. veiksmas. 66.972,00 Eur

2.1.2. veiksmas. 4.000,00 Eur

2.2.1. veiksmas. 29.297,00 Eur

2.2.2. veiksmas. 9.404,00 Eur

7. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 66.972,00 Eur

 

8. Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai bei partneriai Atitinkantys LR Vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 2 d. Nr. 1V-4 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo II skyriuje nurodytus reikalavimus.
9. Reikalavimai projektams (tikslinės grupės, būtinas prisidėjimas lėšomis, projekto trukmė ir kt.), remiamos veiklos, tinkamoms finansuoti išlaidos 2.1.1. veiksmo turinys: veiksmas numato remti projektus, orientuotus į Zarasų mieste teikiamų socialinių paslaugų plėtrą. Socialinės paslaugos – paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime (šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas). Socialinės paslaugos apima bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas. Bendrosios ir specialiosios socialinės priežiūros paslaugos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“. Taip pat laukiami alternatyvūs pasiūlymai, kuriuose numatoma kitų paslaugų, ne jau apibrėžtų socialinių paslaugų plėtra, orientuotų į socialinės atskirties mažinimą.

2.1.1. veiksmo tikslinė grupė:

1. socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai;

2. darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

2.1.2. veiksmo turinys: veiksmas numato remti projektus, kuriuose numatomos veiklos susijusios su informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems Zarasų gyventojams ir tarpininkavimu šias paslaugas gaunant.

2.1.2. veiksmo tikslinė grupė:

1. socialinę atskirtį patiriantys gyventojai;

2. darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

2.2.1. veiksmo turinys: veiksmas numato remti projektus, orientuotus į bendruomeninių paslaugų ar veiklų, nukreiptų į socialinės atskirties mažinimą, organizavimą.

2.2.1. veiksmo tikslinė grupė:

1. socialinę atskirtį patiriantys gyventojai;

2. darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

2.2.2. veiksmo turinys: veiksmas numato remti projektus, orientuotus į socialinės atskirties mažinimą per kūrybines veiklas. Ypatingą pridėtinę vertę turės projektai, kurie numatys veiklų organizavimą Zarasų mieste esančiose viešosiose patalpose ar viešose erdvėse, kurios yra ir bus kuriamos naudojant viešąsias lėšas. Veiksmo įgyvendinimas prisidės prie viešosios infrastruktūros įveiklinimo ir socialinės atskirties mažinimo. Galimų veiklų pavyzdžiai: kūrybinės dirbtuvės vaikams iš nepasiturinčių šeimų, menininkų plenerai, kurie įtraukia negalią turinčius asmenis ir pan.

2.2.2. veiksmo tikslinė grupė:

1. socialinę atskirtį patiriantys gyventojai;

2. darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 94,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 5,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Platesnė informacija apie tinkamas tikslines grupes, remiamas veiklas ir tinkamas finansuoti išlaidas pateikiama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše;

Nuoroda internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd

10. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas Iki 2018 m. lapkričio 11 d. 17 val. (imtinai).

Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2018 m. lapkričio 11 d. datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.

11. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas Vietos plėtros projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas asmeniškai kontaktiniam asmeniui arba registruotu paštu.

Teikiama:

–   vietos plėtros projektinis pasiūlymas (su apraše nurodytais priedais) originalas;

–   skenuotas vietos plėtros projektinio pasiūlymo originalas (su apraše nurodytais priedais) turi būti nusiųstas el.paštu Zarasumvvg@gmail.com;

–   elektroninė vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma MS Word formatu turi būti nusiųsta el.paštu Zarasumvvg@gmail.com.

Siunčiant registruotu paštu ant voko nurodoma:

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas

Zarasų miesto vietos veiklos grupei (Zarasų viešoji biblioteka)

D. Bukonto g. 20/1, LT-32132 Zarasai

12. Susiję dokumentai 1.    Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas patvirtintas 2017 m. balandžio 7 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. V-170407-1  (aprašas skelbiamas http://www.zmvvg.lt).

  1. LR Vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 2 d. Nr. 1V-4 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintas priemonės PFSA.

3.    Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

13. Kontaktai Zarasų miesto VVG pirmininkė Rasa Juškėnienė,

el. p. ZarasuMVVG@gmail.com, tel. 867747592

Zarasų miesto vietos veiklos grupės projekto vadovė Sandra Musteikė,

tel. 867124491

14. Papildoma informacija Mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams pagal  2.1.1, 2.1.2, 2.2.1. ir 2.2.2 veiksmus vyks 2018 m. spalio 30 d. Zarasų miesto viešojoje bibliotekoje. Registracija į mokymus skelbiama tinklapyje http://www.zmvvg.lt

Gavus daugiau nei laukiama paraiškų, bus sudaromas rezervinis vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas.

Daugiau informacijos: http://www.zmvvg.lt

[1] Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus informacija

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s