Paskelbti NAUJI KVIETIMAI teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kuriais siekiama paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą

Zarasų miesto vietos veiklos grupė skelbia trečiąjį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Laukiame projektinių pasiūlymų, kurie būtų skirti Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 1 tikslo “Paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes” uždavinių įgyvendinimui. Vienas vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti teikiamas tik pagal vieną iš pasirinktų veiksmų 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2. arba 1.2.3. (galioja nuo 2018-10-10 iki 2018-11-11).

1. Vietos plėtros strategijos pavadinimas Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.
2. Vietos plėtros strategijos teritorija Zarasų miestas
3. Vietos plėtros strategijos tikslas 1. Tikslas: Paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes.
4. Vietos plėtros strategijos uždavinys, veiksmas (-ai), kuriam įgyvendinti skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros pasiūlymus (toliau – Kvietimas) 1.1. Uždavinys: Remti smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste.

1.1.2. veiksmas. Bendradarbiavimo tinklų, jungiančių vietinius smulkiuosius tiekėjus ir vietinius pardavėjus ar perdirbėjus, kūrimas.

1.2. Uždavinys: Suteikti Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją.

1.2.1. veiksmas. Iniciatyvų, skirtų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių darbo įgūdžių įgijimui, rėmimas.

1.2.2. veiksmas. Sunkiausią socialinę atskirtį (pvz. pabėgėliai, buvę nuteistieji ir kt.) patiriančių žmonių įtraukimas į ekonominę ir socialinę veiklą.

1.2.3. veiksmas. Zarasų miesto gyventojų perkvalifikavimas į laisvas (kuriamas) darbo vietas.

Vienas projektas teikiamas tik vienam veiksmui.

5. Vietos plėtros strategijos planuojami rezultatai (tikslo, uždavinio, veiksmo, kuriam įgyvendinti skelbiamas kvietimas) Tikslo pasiekimo išmatavimui nustatomi rodikliai:

Efekto rodiklis:

·       Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Zarasų r. sav.[1], skaičius: 2015 m. – 1796 , siektina reikšmė 2022 m. – 1850.

·       Nedarbo lygis lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc.: 2015 m. – 139,8 proc., siektina reikšmė 2022 m. – 100 proc., t. y. iki pabaigos nedarbo lygis susilygins su Lietuvos vidurkiu.

Rezultato rodikliai:

·       Naujų įmonių steigimosi sparta (per trejus metus  rajone registruotų įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv.): 2015 m. – 3, siektina reikšmė 2022 m. – 5;

·       Savarankiškai dirbantys asmenys, skaičius (pagal verslo liudijimą ir ind. veiklą): 2015 m. – 956, siektina reikšmė 2022 m. – 1150;

·       BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 40.

Tikslui įgyvendinti priskiriami šie uždaviniai:

1.1. Uždavinys: Remti smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste.

Projektai prisidės prie uždavinio produkto rodiklių pasiekimo:

·       Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 17.

·       BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 31.

·       BIVP projektų veiklų dalyvių pradėtų naujų verslų, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 15.

·       BIVP projektų veiklomis sustiprinta naujai pradėtų verslų, skaičius[2]: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 5.

·       Bendradarbiavimo tinklas jungiantis vietinius smulkiuosius tiekėjus ir vietinius pardavėjus ar perdirbėjus, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 1.

1.2. Uždavinys: Suteikti Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją.

Projektai prisidės prie uždavinio produkto rodiklių pasiekimo:

·       Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 9.

·       BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 100.

·       Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 20.

·       Perkvalifikuoti ar darbo įgūdžius įgiję/patobulinę asmenys, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 80.

 

6. Kvietimui numatytas finansavimas 1.1.2. veiksmas. 21.493,00 Eur

1.2.1. veiksmas. 50.000,00 Eur

1.2.2. veiksmas. 15.000,00 Eur

1.2.3. veiksmas. 15.000,00 Eur

7. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50.000,00 Eur
8. Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai bei partneriai Atitinkantys LR Vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 2 d. Nr. 1V-4  „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo II skyriuje nurodytus reikalavimus.
9. Reikalavimai projektams (tikslinės grupės, būtinas prisidėjimas lėšomis, projekto trukmė ir kt.), remiamos veiklos, tinkamoms finansuoti išlaidos 1.1.2. veiksmo turinys: veiksmas numato remti projektus, orientuotus į smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo plėtrą Zarasų mieste, per tinklo tarp Zarasų miesto ir Zarasų rajono VVG teritorijoje veikiančių smulkių tiekėjų, pardavėjų ar perdirbėjų sukūrimą. Veiksmu norima paskatinti aktyvesnį bendruomenių ir visų gyventojų, teikiančių paslaugas, gaminančių ir parduodančių produktus ar prekes, įsitraukimą: sudaryti galimybę tokias paslaugas teikiantiems keistis gerąja patirtimi, gauti mokymus ir palaikymą, tobulinti ir plėsti savo paslaugas ar prekes, jas reklamuoti žiniasklaidoje, renginiuose ir kt. priemonėmis, rinkai pasiūlyti bendrą prekės ženklą.

1.1.2. veiksmo tikslinė grupė:

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai – verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose. Pagal verslo liudijimą, kuris galioja vienerius metus ar trumpiau, dirbantis asmuo priskiriamas šiai tikslinei grupei, jei jam verslo liudijimas atitinkamai veiklai yra išduotas pirmą kartą arba yra praėję ne mažiau  kaip 3 metai nuo anksčiau jam šiai veiklai išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos;

2. ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki projektinio pasiūlymo pateikimo vietos veiklos grupei dienos (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar partneriu) arba iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra pareiškėju ar partneriu) Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai.

1.2.1. veiksmo turinys: veiksmas numato remti projektus, orientuotus į Zarasų miesto gyventojų grupių, patiriančių socialinę atskirtį (pvz. vienišos mamos, asmenys su negalia, vyresnio amžiaus asmenys), įsidarbinimo galimybių gerinimą, per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą. Planuojamos veiklos: savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje).

1.2.1. veiksmo tikslinė grupė:

darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai (išskyrus teritorinėse darbo biržoje bedarbiais registruotus asmenis, dalyvaujančius profesinio mokymo ir darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose).

1.2.2. veiksmo turinys: veiksmas numato remti projektus, orientuotus į Zarasų miesto gyventojų, patiriančių sunkiausią socialinę atskirtį (pabėgėliai, buvę nuteistieji, iš emigracijos grįžę vietos gyventojai), mokymus ir konsultacijas, suteikiant jiems integracijai reikiamų įgūdžių ir žinių. Pavyzdžiui: pabėgėliams – lietuvių kalbos pagrindai, kultūros bei istorijos žinios, konsultacijos teisiniais, psichologiniais bei įsidarbinimo klausimais; reemigrantams ar iš įkalinimo įstaigų sugrįžusiems asmenims – konsultacijos teisiniais, psichologiniais bei įsidarbinimo klausimais, bendrųjų gebėjimų mokymai, kurių metu bus siekiama sustiprinti tikslinės grupės motyvaciją, pasitikėjimą savimi bei sumažinti pokyčių baimę.

1.2.2. tikslinė grupė: darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai (išskyrus teritorinėse darbo biržoje bedarbiais registruotus asmenis, dalyvaujančius profesinio mokymo ir darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose).

1.2.3. veiksmo turinys: veiksmas numato remti projektus, orientuotus į Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimą, per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą. Planuojamos veiklos: naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą).

1.2.3. tikslinė grupė: darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai (išskyrus teritorinėse darbo biržoje bedarbiais registruotus asmenis, dalyvaujančius profesinio mokymo ir darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose).

Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 94,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 5,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Platesnė informacija apie tinkamas tikslines grupes, remiamas veiklas ir tinkamas finansuoti išlaidas pateikiama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše; Nuoroda internete:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd

10. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas Iki 2018 m. lapkričio 11 d. 17 val. (imtinai).

Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2018 m. lapkričio 11 d. datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.

11. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas Vietos plėtros projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas asmeniškai kontaktiniam asmeniui arba registruotu paštu.

Teikiama:

–   vietos plėtros projektinis pasiūlymas (su apraše nurodytais priedais) originalas;

–   skenuotas vietos plėtros projektinio pasiūlymo originalas (su apraše nurodytais priedais) turi būti nusiųstas el.paštu Zarasumvvg@gmail.com;

–   elektroninė vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma MS Word formatu turi būti nusiųsta el.paštu Zarasumvvg@gmail.com.

Siunčiant registruotu paštu ant voko nurodoma:

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas

Zarasų miesto vietos veiklos grupei (Zarasų viešoji biblioteka)

D. Bukonto g. 20/1, LT-32132 Zarasai

12. Susiję dokumentai 1.     Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas patvirtintas 2017 m. balandžio 7 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. V-170407-1  (aprašas skelbiamas http://www.zmvvg.lt).

2.     LR Vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 2 d. Nr. 1V-4 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintas priemonės PFSA.

3.     Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

13. Kontaktai Zarasų miesto VVG pirmininkė Rasa Juškėnienė,

el. p. ZarasuMVVG@gmail.com, tel. 867747592

Zarasų miesto vietos veiklos grupės projekto vadovė Sandra Musteikė,

tel. 867124491

14. Papildoma informacija Mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams pagal  1.1.2, 1.2.1., 1.2.2 ir 1.2.3. veiksmus vyks 2018 m. spalio 30 d. Zarasų miesto viešojoje bibliotekoje. Registracija į mokymus skelbiama tinklapyje http://www.zmvvg.lt

Gavus daugiau nei laukiama paraiškų, bus sudaromas rezervinis vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas.

Daugiau informacijos: http://www.zmvvg.lt

[1] Rodiklis atitinka Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos efekto rodiklį. Šaltinis: Statistikos departamentas

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s