Dokumentai

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAI

2015-08-24 protokolas

2016-02-06 protokolas

2017-11-24 protokolas

2018-02-23 protokolas

2018-08-30 protokolas

2018-10-30 protokolas

2019-03-20 protokolas

2020-03-26 protokolas

2020-04-30 protokolas

2021-03-15 protokolas

2022-03-17 protokolas

TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

2018-02-23 protokolas

2018-06-15 protokolas

2018-12-17 protokolas

2020-12-29 protokolas

2021-03-19 protokolas

TEISĖS AKTAI

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių nauja redakcija (toliau – Taisyklės)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6ffdec00cce11e9a5eaf2cd290f1944

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – 927 PFSA)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimai

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2

Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo FORMA

Dokumentai dėl dalyvių atitikimo tikslinei grupei

Pareiškėjams aktualūs KLAUSIMAI – ATSAKYMAI