Klausimai – atsakymai

Vidaus reikalų ministerijos atsakymai į gautus klausimus dėl priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, kuris patvirtintas vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. Nr. 1V-77 įsakymu, (toliau – Aprašas) nuostatų taikymo

1 Klausimas. Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms). Pareiškėjais ir partneriais negali būti tie juridiniai asmenys, kuriems, kaip jauno verslo subjektams, projekto įgyvendinimo metu bus teikiama pagalba verslo pradžiai. Prašome paaiškinti, ar pakanka, kad pareiškėjas būtų 2 metus įregistruotas Juridinių asmenų registre ar turi būti veikiantis vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ne mažiau kaip 2 metus?

Atsakymas. Pagal Aprašo 13.1-13.2 ir 16 p., pareiškėjais gal būti juridiniai asmenys, kurie atitinka šias sąlygas:

 1. kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 2. kuris Juridinių asmenų registre įregistruotas ir veikia ne trumpiau kaip 2 metus (netaikoma vietos veiklos grupėms ir biudžetinėms įstaigoms)

Išvardintas sąlygas pareiškėjas turi atitikti paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai (t. y. Europos socialinio fondo agentūrai) dieną. Aprašo nuostatomis nereikalaujama, kad iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai pareiškėjas veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje būtų vykdęs 2 metų ar kitą laikotarpį.

2 Klausimas. Socialiniai partneriai: darbuotojų ir darbdavių organizacijos. Ar UAB skaitosi kaip darbuotojų ar darbdavių organizacija? Ar turimi omeny darbuotojų ar darbdavių organizacijų susivienijimai / profesinės sąjungos ir pan.

Atsakymas. Vadovaujantis Aprašo 2.11 p. ir 4 punktų nuostatomis, Apraše vartojama sąvoka ,,socialiniai partneriai“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499. Nurodytame teisės akte nustatyta, kad socialiniai partneriai –  darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos (šaltinis: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).

Darbuotojų organizacijomis suprantamos profesinės sąjungos ir jas vienijančios bei atstovaujančios organizacijos, darbdavių organizacijomis – įvairios darbdavius vienijančios ir juos atstovaujančios asociacijos.

3 Klausimas. Prašome apibrėžti pameistrystės sampratą.

Atsakymas. Aprašo 4 punkte numatyta, kad Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Profesinio mokymo įstatyme, Švietimo įstatyme ir kt. šiame Aprašo punkte nurodytuose teisės aktuose.

Pagal Profesinio mokymo įstatymo 2 ir 15 straipsnių nuostatas viena iš galimų profesinio mokymo organizavimų formų – pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma.

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – kai mokymas vykdomas darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Teorinis mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje mokykloje. Profesinio mokymo teikėjas, taikydamas pameistrystės formą, su asmeniu sudaro darbo ir profesinio mokymo sutartis. Asmens praktinis mokymas organizuojamas jo darbo vietoje, o teorinis mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje, profesinio mokymo teikėjui sudarius su ja ir mokiniu profesinio mokymo sutartį.

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai.

4 Klausimas. Ar Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytų veiklų vykdymo atveju vykdomi mokymai, pvz. kaip organizuoti savipagalbos grupes ir​ apmokymas, kaip​ jose veikti, būtų priskiriami Aprašo ​​5.16. punktui ,,iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų, reikalingų Aprašo 10 punkte nurodytoms veikloms vykdyti, išlaidos (išskyrus socialinių ir kitų socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų, atitinkančių Aprašo 10.1.1 papunktyje numatytą veiklą, teikimo pagal pareiškėjo ar partnerio su išorės tiekėjais sudarytas paslaugų teikimo sutartis išlaidas)“  ar Aprašo 5.18. punktui ,,projekto veikloms vykdyti reikalingų renginių organizavimo išlaidos, kurios apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt​“?

Atsakymas. Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodyta, kad pagal Aprašą yra remiama bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas, siekiant mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį (toliau – Aprašo 10.1.1 papunktis).

Savipagalbos grupių veiklos, psichosocialinės pagalbos ar kitų paslaugų, pagalbos gyventojams teikimo išlaidos vykdant Aprašo 10.1.1 papunktyje numatytas veiklas negali būti pripažįstamos renginių organizavimo išlaidomis ir būti apmokamos pagal Aprašo 44 punkte nurodyto 5.18. punkto nuostatas, kuriomis numatyta, kad projekto veikloms vykdyti reikalingų renginių organizavimo išlaidos, kurios apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt​. Atkreiptinas dėmesys, kad renginio ir renginio moderatoriaus sąvokos suprantamos taip, kaip jos paaiškintos Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje:   renginys – konferencija, seminaras, susitikimas; renginio moderatoriaus paslauga skirta konferencijų vedimui arba vadovavimui darbui grupėse.

Socialinių ar kitų paslaugų, skirtų mažinti gyventojų socialinę atskirtį, gyventojams teikimas nėra renginys (-iai), o tokias paslaugas teikiančių asmenų veikla – renginių moderavimas. Todėl klausime nurodytų užsiėmimų finansavimui būtų taikomos Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės ​​5.16 papunkčio nuostatos ,,iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų, reikalingų Aprašo 10 punkte nurodytoms veikloms vykdyti, išlaidos (išskyrus socialinių ir kitų socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų, atitinkančių Aprašo 10.1.1 papunktyje numatytą veiklą, teikimo pagal pareiškėjo ar partnerio su išorės tiekėjais sudarytas paslaugų teikimo sutartis išlaidas)“.

5 Klausimas. Prašome paaiškinti, ar Aprašo 10.1.1 punkte numatytos veiklos vykdymo atveju gali būti patiriamos renginių organizavimo išlaidos (moderatoriaus, patalpos, įranga), pvz., organizuojamos psichosocialinės grupės (pvz., anoniminiai alkoholikai) seansą moderatorius. Užmokestis už jo darbą pagal paslaugų sutartį traukiamas į biudžetą NE kaip nuosavas įnašas.

Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės 5.1 papunktyje nustatyta, kad tuo atveju, kai vykdomos projekto veiklos, atitinkančios Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusių kasmetinių atostogų bei darbdavio įsipareigojimų, apskaičiuotų ir išmokėtų už darbo laiką, kurio metu darbuotojai vykdę projekto veiklas, išlaidos, taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, išlaidos, yra tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio nuosavas įnašas.

Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės 5.16 papunktyje nustatyta, kad tuo atveju, kai vykdomos 10.1.1 papunktyje numatytos veiklos, negali būti finansuojamos iš išorės tiekėjų perkamų socialinių ir kitų socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų išlaidos.

Pagal Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės 4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.15, 5.16 papunkčius:

1) galėtų būti finansuojamos tokios projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.1.1. papunktyje nurodytas veiklas, išlaidos:

 • patalpų, reikalingų renginiams vykdyti, nuomos ir eksploatavimo išlaidos;
 • renginiams vykti reikalingos įrangos ir trumpalaikio turto įsigijimo, nuomos ir pan. išlaidos;
 • renginių organizavimo, vykdymo veiklas vykdančių savanorių (pvz., moderatoriaus) išlaidos, susijusios su savanoriškos veiklos vykdymu – (pvz., telefono išlaidos, kt. savanoriškai veiklai vykdyti reikalingų priemonių išlaidos, taip pat savanorių maitinimo išlaidos, jei per parą savanoriaujama ne mažiau kaip 4 val.;
 1. negalėtų būti skiriamas finansavimas moderatoriaus darbo užmokesčiui ar asmeniui, įmonei, moderavimo paslaugas teikiantiems pagal paslaugų teikimo sutartį. Moderatoriaus darbo užmokestis už jo darbą vykdant projekto veiklas gali būti pripažįstamas projekto vykdytojo nuosavu įnašu.

6 Klausimas. Ar mokymai, kaip organizuoti savipagalbos grupes ir apmokymas, kaip jose veikti, galėtų būti finansuojami pagal Priemonę?

Atsakymas. Pagal priemonę gali būti finansuojami savanorių, kurie organizuos savipagalbos grupes, mokymai, reikalingi jiems pasirengti tokiai savanoriškai veiklai. Tokių mokymų išlaidos būtų finansuojamos vadovaujantis:

 • Aprašo 10.5 punkto nuostatomis, kuriomis numatyta, kad pagal Aprašą remiamas savanorių mokymas;
 • Aprašo 44 punkte pateikiamos lentelės 5.10 papunkčio nuostatomis, kuriomis numatyta, kad pagal Aprašą yra tinkamos finansuoti projekto veiklas vykdančių savanorių mokymų, reikalingų savanorius parengti savanoriškos veiklos atlikimui, išlaidos.

7 Klausimas. Prašome paaiškinti, ar Aprašo 10.1.1 punkte numatytos veiklos vykdymo atveju gali būti patiriamos projekto veiklų dalyvių maitinimo išlaidos ir ar jų maitinimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius. Atkreipiame dėmesį, kad yra būtina užtikrinti vaikų, kuriems būtų teikiamos socialinei atskirčiai mažinti skirtos paslaugos, reguliarus maitinimas;

Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės 5.14 papunktyje nustatyta, kad veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.1–10.2.1.4 papunkčiuose nurodytą remiamą veiklą, dalyvių maitinimo išlaidos; maitinimo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, kai projekto veiklas vykdančio savanorio ar projekto veiklų dalyvio tiesioginis dalyvavimas projekto veiklų vykdyme trunka ne mažiau kaip 4 valandas per parą; maitinimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Užimtumo ir socialinės įtraukties priemonių dalyvių maitinimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindime, skelbiamame interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Vidaus reikalų ministerija, atsižvelgdama į pateiktą pastebėjimą dėl Aprašo 10.1.1 punkte numatytų veiklų dalyvių maitinimo išlaidų, numato tikslinti finansavimo sąlygas taip, kad būtų galimybė projekto lėšomis finansuoti tokių projekto veiklų dalyvių maitinimo išlaidas taikant fiksuotąjį įkainį.

8 Klausimas. Mokymo centras (pareiškėjas) numato pats organizuoti (nepirkti paslaugų) profesinį mokymą ekonomiškai neaktyviems asmenims, slaugantiems savo artimuosius (tikslinei grupei). Ar gali organizuoti B kat. vairuotojų kursus?

Tokie kursai yra vykdomi pagal neformaliojo švietimo programas, todėl, siekiant projekto tikslų, jie galėtų būti finansuojami (tiek apmokant projekto vykdytojo ar partnerio darbuotojų, vykdančių mokymus, darbo užmokesčio ir kt. kursams vykdyti reikalingas išlaidas (kai kursus vykdo pats projekto vykdytojas ar partneris), tiek kursų vedimo paslaugų išlaidas (kai kursai vedami pagal su išorės paslaugų teikėju sudarytas sutartis), išskyrus atvejus, kai tokie kursai vykdomi pagal Aprašo 10.1.1 papunktyje numatytas veiklas, siekiant mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį .

Tuo atveju, jei kursai organizuojami vykdant projekto veiklas, atitinkančias Aprašo 10.1.1 papunktyje numatytą veiklą:

 • projekto vykdytojo darbuotojų, organizuojančių tikslinei grupei kursus, darbo užmokestis gali būti finansuojamas tik kaip nuosavas įnašas – Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės 5.1 papunktyje nustatyta, kad tuo atveju, kai vykdomos projekto veiklos, atitinkančios Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusių kasmetinių atostogų bei darbdavio įsipareigojimų, apskaičiuotų ir išmokėtų už darbo laiką, kurio metu darbuotojai vykdę projekto veiklas, išlaidos, taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, išlaidos, yra tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio nuosavas įnašas;
 • negali būti finansuojamos kursų paslaugos, teikiamos pagal paslaugų teikimo sutartis -Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės 5.16 papunktyje nustatyta, kad tuo atveju, kai vykdomos 10.1.1 papunktyje numatytos veiklos, negali būti finansuojamos iš išorės tiekėjų perkamų socialinių ir kitų socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų išlaidos;
 • gali būti finansuojami kursai savanoriams, kurie projekto vykdymo metu savanorystės pagrindu vykdys tikslinės grupės pavežėjimo paslaugasAprašo 10.5 punkte numatyta, kad pagal Aprašą remiamas savanorių mokymas, o Aprašo 44 punkte pateikiamos lentelės 5.10 papunktyje numatyta, kad pagal Aprašą yra tinkamos finansuoti projekto veiklas vykdančių savanorių mokymų, reikalingų savanorius parengti savanoriškos veiklos atlikimui, išlaidos. Svarbu pažymėti, kad šiuo atveju savanoriai turėtų pagalbą projekto metu teikti ne tik savo artimiesiems giminaičiams.

 

Pagal Aprašą negalėtų būti finansuojami mokymai, skirti vairuotojo profesijai įgyti, t. y. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojų mokymai.

9 Klausimas. Aprašo 75.7.2 papunktyje numatyta, kad jauno verslo subjektui suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės būtų naudojamos paties jauno verslo subjekto vykdomoje veikloje, neperduodant jų naudoti (nuomos, panaudos ar kt. pagrindais) tretiesiems asmenims, taip pat nurodytos priemonės nebūtų jauno verslo subjektui perduodamos valdyti nuosavybės teise. Prašome nurodyti ekonominės veiklos rūšis, kurių vykdymas reikštų, kad įrangą verslo subjektas savo veikloje naudoja ne pats, bet perduoda naudoti tretiesiems asmenims.

Atsakymas. Pagal Aprašo 75.7.2 papunktį jaunam verslo subjektui negali būti suteikiama nauda perduodant jam verslo pradžiai naudoti tokią įrangą ir kitą turtą, kuris yra jo vykdomos veiklos – nuomos ar išperkamosios nuomos (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 RED.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, (toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius) 77 skyriuje nurodytų veiklų klasių ir poklasių) – objektas (pvz., negali būti perduodami dviračiai, sporto įranga, valtys, poilsio ir sporto reikmenys ir pan., kai jauno verslo subjektas siekia vykdyti (vykdo) dviračių, sporto įrangos, valčių, poilsio ir sporto reikmenų ir pan. nuomos ar išperkamosios nuomos veiklas).

Projekto lėšomis gali būti suteikiama galimybė jauno verslo subjektui naudotis įranga ar kitu turtu, kurį jauno verslo subjektas naudoja teikdamas pramogų ir poilsio organizavimo veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijoje ,,R“ nurodytas veiklų grupes ir pogrupius, kada tretiesiems asmenims suteikiama prieiga prie įrangos, turto (įskaitant sporto, laisvalaikio įrangą), tačiau ji tretiesiems asmenims neperduodama.

10 Klausimas. Ar socialinės įmonės statusą turinčios viešosios įstaigos gali būti naudos gavėjais (tiksline grupe) vykdant pagalbos verslo pradžiai teikimo veiklas.

Atsakymas. Taip, kadangi:

Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 22.4 papunktį, vykdant pagalbos verslo pradžiai teikimo veiklas tinkama tikslinė grupė – jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai.

Pagal Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.4 papunktį, jaunu verslo subjektu suprantama tam tikrą laiką veikianti labai mažai įmonė arba savarankišką darbą vykdantis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą.

Pagal Socialinių įmonių įstatymo 3 str. 1 d., socialine įmone suprantama socialinės įmonės statusą įgijusi Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas, atitinkantys Socialinių įmonių įstatyme nustatytas sąlygas.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 str. 3 d. apibrėžta, kad įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Viešųjų įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. nustatyta, kad viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

11 Klausimas. Ar parapija, kurios veikla apima ne tik veiklą, susijusią su religinių apeigų vykdymu, bet ir įvairias veiklas, nukreiptas į parapijos gyventojų socialinės atskirties mažinimą, laikytina nevyriausybine organizacija.

Atsakymas. Taip, laikytina. Tai, kad parapija (pareiškėjas / partneris) yra nevyriausybinė organizacija, pagrindžiančiu dokumentu yra pareiškėjo (partnerio) pasirašyta Nevyriausybinės organizacijos deklaracija, kurios forma pateikiama priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priede. Pareiškėjas (partneris), pasirašydamas nurodytą deklaraciją, patvirtina, kad jo tikslas (veikla) yra ne tik religijos tikslų įgyvendinimas.

12 Klausimas. Ar pareiškėju gali būti juridinio asmens filialas tuo atveju, kai juridinio asmens vykdymo vieta yra ne vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, o juridinio asmens filialo, kurs yra pareiškėjas, vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija.

        Atsakymas. Taip, gali.

        Pagal Civilinio kodekso 2.53-2.54, 2.66 straipsnių nuostatas:

juridinio asmens filialu yra laikomas struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų;

– juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles;

–  juridinio asmens filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus, kuriuose be kitos informacijos turi būti nurodyta juridinio asmens filialo buveinė (adresas); juridinio asmens filialai (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai) registruojami juridinių asmenų registre.

Taigi, remiantis priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.6 papunkčio nuostatomis, juridinio asmens filialas laikytinas veikiančiu vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir todėl galinčiu būti pareiškėju, jeigu filialo buveinė (buveinės adresas) yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir (arba) vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje yra nekilnojamas turtas, kurį teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo, kurio filialu yra pareiškėjas, ar pats filialas, ir kuriame nekilnojamą turtą valdantis filialas vykdo faktinę veiklą.