Strategijos rengimas

ZMVVG rengdama VPS, siekdama įtraukti kuo didesnį Zarasų bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, įmonių, kitų institucijų ratą, pasirinko efektyvius informavimo ir konsultavimo būdus ir sudarė jiems galimybes įsitraukti į VPS rengimo procesą bei įtakoti sprendimų priėmimo procesus. Rengiant Zarasų miesto vietos plėtros strategiją buvo atlikta:

 1. 2015-10-29 ZMVVG nariams surengtas seminaras apie strategijoje galimas numatyti ir tinkamas finansuoti veiklas.
 2. Atlikta gyventojų apklausa (apklausta 255 asmenų). Apklausa vykdyta 2015-11-03 – 2015-12-20. Apklausos forma sukurta ir vykdyta pasinaudojant portalu manoapklausa.lt.
 3. Sukurtas el. įrankis skirtas pateikti pasiūlymams, komentarams ZMVVG strategijai. Informacija apie galimybę pateikti pasiūlymus, komentarus kelis kartus publikuota portale zarasai.lt bei socialiniame tinkle Facebook. Pasiūlymų pateikimo forma sukurta pasinaudojant portalu www.manoapklausa.lt.
 4. 2015-12-17 vyko pasitarimai su Zarasų valdžios atstovais bei su Zarasų NVO atstovais.
 5. 2016-01-07 strategijos projekto pateikimas ZMVVG nariams (pastaboms pateikti).
 6. 2016-01-16 strategijos projekto pateikimas ZMVVG nariams (pastaboms pateikti).
 7. 2016-01-21 strategijos pristatymas Zarasų miesto gyventojams.
 8. 2015-10-25 pakabintas viešinimo plakatas, informuojantis apie ZMVVG strategijos rengimą.

2015 m. spalio 29 d. įvyko 1 dienos seminaras apie kuriamą Zarasų miesto vietos plėtros strategiją, jos numatytas ir tinkamas finansuoti veiklas. Šiame renginyje dalyvavo ZMVVG valdybos nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Seminaro tikslas – supažindinti su VPS numatomomis remti veiklomis, tikslinėmis grupėmis, atrankos procedūra, finansavimo galimybėmis, taip pat strateginio planavimo pagrindais bei kt.

2015 m. gruodžio 17 d. įvyko du renginiai su Zarasuose veikiančių NVO, vietos valdžios atstovais ir miesto gyventojais. Renginių tikslas – supažindinti su VPS numatomomis finansavimo galimybėmis, galimomis tikslinėmis grupėmis, išgirsti vietos gyventojų nuomonę ir pasiūlymus kam turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, kokias idėjas galima įgyvendinti, kokias didžiausias Zarasų miesto problemas išskiria. Gauti pasiūlymai ir išreikštos pastabos buvo panaudotos formuojant klausimyną Zarasų miesto vietos veiklos grupės teritorijos situacijos ir gyventojų poreikių nustatymo tyrimui. Šie pristatymai buvo organizuojami siekiant aiškiai ir suprantamai pristatyti VPS projektą bei sudaryti suinteresuotiems asmenimis galimybę pareikšti pastabas ir pateikti pasiūlymus dėl rengiamos VPS – konkrečių prioritetų, tikslų, uždavinių, veiksmų, finansavimo ir kt. Suinteresuotų asmenų įtraukimas leido surinkti išsamesnę informaciją apie VPS lūkesčius. Susitikimų metu, dalyviai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl mažo kartų tarpusavio bendradarbiavimo, informacinio karo grėsmių bei pabėgėlių integracijos.

Zarasų miesto vietos veiklos grupė atliko Zarasų miesto vietos veiklos grupės teritorijos situacijos ir gyventojų poreikių nustatymo tyrimą. Tyrimu siekta išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą esama miesto situacija bei lūkesčius situacijos gerinimui. Tyrimui atlikti pasirinktas anketinės apklausos metodas. Prieš pradedant vykdyti tyrimą laikantis visų socialinių tyrimų kokybės standartų buvo parengtas klausimynas. ZMVVG peržiūrėjo ir patvirtino klausimyną.

Gyventojų apklausa vykdyta internete 2015 m. lapkričio 3 d.– 2015 m. gruodžio 20 dienomis. Informacija apie vykdomą apklausą buvo paskelbta: Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje (nuoroda internete: http://www.zarasai.lt), kuri taip pat buvo platinama siunčiant elektroniniu paštu ir informuojant socialiniame tinkle Facebook.

Anketinės apklausos metodas pasirinktas naudoti dėl nesudėtingos duomenų analizės, nedidelių administravimo išlaidų (apklausą pildo pats respondentas), standartizavimo (respondentai gauna tuos pačius galimus atsakymo variantus). Taip pat svarbu, jog anketinė apklausa užtikrina respondentų anonimiškumą, kas sustiprina pateiktų atsakymų patikimumą, taip pat sudaromos galimybės apsiklausti didesnį skaičių respondentų. Tyrimui atlikti buvo naudojamas aprašomosios statistinės duomenų analizės metodas. Apklausoje dalyvavo 255 respondentai. Tyrimo ataskaita pateikiama 5 priede. Anketinė apklausa atskleidė pagrindines Zarasų miesto problemas, išskyrė Zarasų miesto privalumus, buvo įvertintos sritys, kurioms plėtoti turėtų būti teikiamas didžiausias dėmesys. Aktualiausios problemos Zarasų mieste (remiantis gyventojų apklausos rezultatais):

 1. Darbo vietų trūkumas.
 2. Gyventojų skaičiaus mažėjimas.
 3. Darbo vietų jaunimui trūkumas.
 4. Gyventojų senėjimas.
 5. Jaunimo užimtumo stoka.

Sritys, kurioms plėtoti, Zarasų miesto gyventojų nuomone, turi būti telkiamas didžiausias dėmesys (prioritetine tvarka):

 1. Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui ir plėtrai.
 2. Vietos gyventojų verslumo skatinimui.
 3. Paslaugų (švietimo, kultūros, sporto ir sveikatingumo ir pan.) gyventojams plėtrai.
 4. Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrai.
 5. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir kt.) plėtrai.
 6. Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra, vandentvarka ir pan.) gerinimui ir plėtrai.
 7. Mokymosi ir profesinio mokymo skatinimui, kvalifikacijos kėlimui ir praktikai.